การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง แก้ไข 8 ม.ค.61

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่  ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ  เพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้ตำแหน่งในแต่ละส่วนราชการ  ให้มีความเหมาะกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพื่อให้คุ้มต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่  และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยได้นำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ดังนี้

 

กรอบอัตรากำลัง  3  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2563)

 

 

Untitled-2

 

U003