แนวทางการพัฒนา

 

• ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

• จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

• กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

• จัดให้มีการบริหารงานที่ดี รวดเร็ว  และก้าวทันเทคโนโลยี

• ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น

• ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

• การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

• แนวทางจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

1.แนวทางจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.1 ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้เพียงพอ

1.2 โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน  และครอบคลุมทุกพื้นที่

1.3 สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  สะอาด  สวยงาม

1.4 ประชาชนมีการศึกษา  ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

1.5 ประชาชนได้รับการบริการที่ดี

1.6 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

 

2.แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพ

2.2 จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของประชาชน

2.3 สนับสนุนให้มีโอกาสเข้าหาแหล่งเงินทุน  โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย

 

3. แนวทางการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

3.1 ก่อสร้างถนน พร้อมปรับปรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและเพียงพอ

3.2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ  ขุดลอกลำห้วยตื้นเขิน  พร้อมปรับปรุง  บำรุงรักษา

3.3 ขยายไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะพร้อมปรับปรุง บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

3.4 พัฒนาระบบจราจรพร้อมปรับปรุง บำรุงรักษา  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาจราจร

3.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ อบต.

3.6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  และสร้างจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน

 

4.แนวทางการพัฒนาด้านการรู้ค่­­าการศึกษา

4.1  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.2  ส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเด็กและเยาวชน

4.3  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

 

5.แนวทางการพัฒนาสุขภาพอนามัย

5.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน

5.2  สนับสนุนการป้องกัน  และควบคุมโรค

5.3  รักษาสุขภาพให้แก่ประชาชน

5.4  ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย