โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

 

1.เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง
1 บ้านนาพู่ นายสาคร แก้วส่อน  (ผู้ใหญ่บ้าน)
2 บ้านหัวสวย นายเกรียงศักดิ์ วงษ์พันธ์  (ผู้ใหญ่บ้าน)
3 บ้านหนองนกเขียน นายตุย แก้วชิน  (ผู้ใหญ่บ้าน)
4 บ้านป่าก้าว นายศักดา ชัยเสริม  (ผู้ใหญ่บ้าน)
5 บ้านหลวง นายจรัญ เวียงโสม  (ผู้ใหญ่บ้าน)
6 บ้านศรีบุญเรือง นายทองหล่อ คนงาน  (ผู้ใหญ่บ้าน)
7 บ้านกิ่ว นายอภิสิทธิ์ สุขวงษ์  (กำนันตำบลนาพู่)
8 บ้านดอนหมากแก้ว นายสมชัย ธุระพระ  (ผู้ใหญ่บ้าน)
9 บ้านดงมะไฟ นายหนูพันธ์ หล่อนจำปา  (ผู้ใหญ่บ้าน)
10 บ้านดอนแดง นายประภัสศักดิ์ หารินไสล  (ผู้ใหญ่บ้าน)
11 บ้านม่วง นายไพบูลย์ รัตนคุณ  (ผู้ใหญ่บ้าน)
12 บ้านนาพู่ นายสุขุม ด่านระหาร  (ผู้ใหญ่บ้าน)
13 บ้านดอนยาง นายพัฒนกิจ กองสุวรรณ  (ผู้ใหญ่บ้าน)
14 บ้านหลวง นายสำเนียง ฤทธิ์ศรี  (ผู้ใหญ่บ้าน)
15 บ้านโพธิ์ตาก นายยุทยา แก้วมหาชัย  (ผู้ใหญ่บ้าน)
16 บ้านดงสว่าง นายปัญญา จีรี  (ผู้ใหญ่บ้าน)
17 บ้านเหล่าพัฒนา นางสุภา แอนเดอร์สัน  (ผู้ใหญ่บ้าน)
   

2.การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 และครบวาระดำรงตำแหน่งวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นี้ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตตำบลนาพู่ จำนวน 9,732 คน (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2560)

 

2.1 การบริหารงานของ อบต. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

–  สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งได้รับการเลือกจากประชาชนในตำบลนาพู่  อบต. นาพู่ มีสมาชิกสภา อบต. จำนวน  34 คน และทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
–  ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ อบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน อบต. และลูกจ้าง อบต.

 

2.2 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

–  สำนักปลัด
–  กองคลัง
–  กองช่าง
–  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
–  กองสวัสดิการสังคม

ตารางที่ 1.1 อัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่  ปีงบประมาณ  2560

อัตรากำลังพนักงาน อบต. และลูกจ้าง อบต