วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 

“ ตำบลแห่งคุณธรรม ”

 

พันธกิจ  การพัฒนาท้องถิ่น

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.จัดบริการโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
3.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสีเขียว
4.จัดระบบการบริหารงานหลักธรรมาภิบาล รวดเร็ว และก้าวทันเทคโนโลยี
5.ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
6.ส่งเสริมประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
2.สิ่งแวดล้อมสีเขียว
3.ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง เป็นธรรม
4.ประชาชนมีการศึกษาตลอดชีวิต
5.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกมิติ
2.โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
3.ด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียว
4.ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง เป็นธรรม
5.ด้านประชาชนมีการศึกษาตลอดชีวิต
6.ด้านประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
7.บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

1.สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
2.จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของประชาชน
3.สนับสนุนให้มีโอกาสเข้าหาแหล่งเงินทุน  โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย

 

แนวทางการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.ก่อสร้างถนน พร้อมปรับปรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและเพียงพอ
2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ  ขุดลอกลำห้วยตื้นเขิน  พร้อมปรับปรุง  บำรุงรักษา
3.ขยายไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะพร้อมปรับปรุง บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และเพียงพอกับความ  ต้องการของประชาชน
4.พัฒนาระบบจราจรพร้อมปรับปรุง บำรุงรักษา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาจราจร
5.ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ อบต.
6.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  และสร้างจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน

 

แนวทางการพัฒนาด้านการรู้ค่าการศึกษา

1.พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเด็กและเยาวชน
3.ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

 

แนวทางการพัฒนาสุขภาพอนามัย

1.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน
2.สนับสนุนการป้องกัน  และควบคุมโรค
3.รักษาสุขภาพให้แก่ประชาชน
4.ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย