สภาพทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา

 

1.1 สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรมพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย  มีบางแห่งเป็นดินเค็ม ดินปนหินลูกรัง ไม่มีพื้นที่เป็นป่าไม้หรือป่าสงวน

 

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู
– ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 – 37 องศาเซลเซียส
– ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม และจะตกมากในเดือนสิงหาคม – กันยายน  เนื่องจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่น
– ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ย 15 – 16 องศาเซลเซียส

 

1.3 ลักษณะของดิน

ดินตำบลนาพู่  พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์  ปานกลางถึงต่ำ  เหมาะสำหรับการปลูกข้าวฤดูฝนเท่านั้น  ถ้าหากมีการชลประทานอันเหมาะสม  จะสามารถทำนาปรังในฤดูแล้ง  หรือปลูกพืชผัก  หรือพืชไร่ต่างๆ ได้หลังฤดูทำนาปี  บางแห่งเป็นดินเค็ม  ดินปนดินลูกรัง  ไม่มีพื้นที่ป่าไม้หรือป่าสงวน

 

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ำในเขตตำบลนาพู่

• ลำห้วยใหญ่ บ้านโพธิ์ตาก
• ลำน้ำ ลำห้วย
• ลำห้วยคลองใหญ่ บ้านดงสว่าง
• ลำห้วยโสกนกขาม บ้านศรีบุญเรือง
• ลำห้วยกุดดินจี่ บ้านป่าก้าว
• ลำห้วยวังผักกูด บ้านดงมะไฟ
• ลำห้วยกองไฟ บ้านนาพู่
• ลำห้วยคลองน้อย บ้านดอนยาง
• ลำห้วยน้ำสวย บ้านหัวสวย, บ้านดอนแดง, ดงสว่าง
• ลำห้วยวังตุ บ้านนาพู่
• ลำห้วยหนองแวง บ้านกิ่ว
• ลำห้วยดอนกอก บ้านกิ่ว
• ลำห้วยเพียจันทร์ บ้านม่วง
• ลำห้วยจ่าหล้า บ้านโพธิ์ตาก
• ลำห้วยวังช้าง บ้านหลวง
• ลำห้วยหนองโนน บ้านหลวง
• ลำห้วยหนองผือตอนบน บ้านหนองนกเขียน
• ลำคลองใต้ บ้านป่าก้าว
• ห้วยแสง บ้านป่าก้าว
• คลองน้อย บ้านดอนแดง
• บึง หนอง  และอื่นๆ
• บึงชวน บ้านโพธิ์ตาก
• หนองวังหว่า บ้านม่วง
• หนองสระหลวง บ้านศรีบุญเรือง
• หนองหญ้าลังกา บ้านป่าก้าว
• หนองผักหนาม บ้านดงมะไฟ
• หนองธาตุ บ้านหลวง
• หนองอีเลิง บ้านนาพู่
• หนองโน บ้านดงสว่าง
• แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

2.ประชากร

 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน  มีประชากร ทั้งสิ้น 12,587 คนแยกเป็นชาย 6,284 คน เป็นหญิง 6,303 คน และมีจำนวนครัวเรือน 3,612 ครัวเรือน มีดังนี้

 

Untitled

ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร์  ที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี ณ เดือนมีนาคม 2560
 

3.สภาพทางสังคม

 

3.1 ด้านการศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่  มีโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง
1.โรงเรียนบ้าน่ (ขยายโอกาส)
2.โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย (ขยายโอกาส)
3.โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง
4.โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
5.โรงเรียนบ้านกิ่ว ดงมะไฟ

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    จำนวน  7  แห่ง
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดจำปา บ้านนาพู่
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดลำดวน บ้านหลวง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านหนองนกเขียน
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านกิ่ว ดงมะไฟ

 

3.2 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขในเขต อบต.นาพู่ มีสถานพยาบาล  ดังนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ ( ถ่ายโอนสังกัด อบต. นาพู่ )
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหลวง

 

3.3 อาชญากรรม

1.จัดมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสอดส่องกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
2.มีสถานีตำรวจชุมชนตำบลนาพู่

 

3.4 ยาเสพติด

1.มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหายาเสพติในชุมชน
2.จัดมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสอดส่องเยาวชนในชุมชน

 

3.5 การสังคมสงเคราะห์

พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ด้อยโอกาส, และผู้ป่วยเอดส์

 

4.ระบบบริการพื้นฐาน

 

4.1 การคมนาคม

การคมนาคมที่ใช้ในตำบลนาพู่  นั้นจะเป็นการคมนาคมโดยรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งสามารถติดต่อกับตำบลต่างๆ โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (อุดรธานี – หนองคาย) เป็นเส้นทางที่เชื่อมการติดต่อกับอำเภอสระใครจังหวัดหนองคายกับอำเภอเมืองอุดรธานี ระยะทาง 24 กิโลเมตร โดยระยะทางจากตำบลนาพู่ ไปยังตำบลต่างๆ มีดังนี้

                    ตำบล                                                             ระยะทางจากตำบลนาพู่

ตำบลบ้านเหล่า                                                                            30  กม.
ตำบลเชียงหวาง                                                                           15  กม.
ตำบลโคกกลาง                                                                            28  กม.
ตำบลเพ็ญ                                                                                   25  กม.
ตำบลนาบัว                                                                                  35  กม.
ตำบลสุมเส้า                                                                                30  กม.
ตำบลสร้างแป้น                                                                            32  กม.
ตำบลเตาไห                                                                                 30  กม.
ตำบลจอมศรี                                                                                 33  กม.
เทศบาลตำบลเพ็ญ                                                                       26  กม.
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ                                                                  20  กม.

 

4.2 การไฟฟ้า

การไฟฟ้าของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนร้อยละ 95   และมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในแต่และหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน

 

4.3 การประปา

การบริการด้านการประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีใช้ตามหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งมีใช้กันอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน แต่ปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของประชาชน

 

4.4 การสื่อสาร

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   มีจำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านนาพู่  หมู่ที่ 12

 

5.ระบบเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจที่สำคัญของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย  การค้า  การบริการ

 

5.1 การค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

มีร้านค้าประเภท ค้าปลีก ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของอุปโภค และร้านอาหาร เครื่องดื่ม และบริการทางด้านอื่นๆ ร้านค้าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามหมู่บ้าน

 

5.2 การพาณิชย์และการบริการ

ประกอบด้วย  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  โดยแยกเป็น
1.สถานีบริการน้ำมัน                        1       แห่ง
2.ตลาดสด                                    2       แห่ง
สถานประกอบการพาณิชย์  โดยแยกเป็น
1.โรงฆ่าสัตว์                                  –       แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ
1.โรงแรม                                      1       แห่ง
2.ธนาคาร                                     –        แห่ง

 

5.3 การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่        มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 2 แห่ง คือแหล่งท่องเที่ยวบึงชวน ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 15 และ ฝายลำน้ำสวย ตั้งอยู่ที่บ้านหัวสวย หมู่ 2